การแข่งเรือ(ส่วงเฮือ)

การแข่งเรือ(ส่วงเฮือ)

ดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง เป็นที่กำเนิดของอาณาจักรใหญ่น้อย มีนครรัฐมากมาย มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ด้วยความสัมพันธ์หลายรูปแบบ ทั้งความกลมกลืนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การปกครอง และภูมิปัญญา ดินแดนแห่งนี้จึงเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


การแข่งเรือ(ส่วงเฮือ) ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน โดยจัดขึ้นระหว่างงานบุญออกพรรษา มีความมุ่งหมายให้ชาวบ้านได้ร่วมสนุกสนาน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความเสียสละ และเป้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทย และประชาชนชาวลาว

การแข่งเรือ(ส่วงเฮือ)
การแข่งเรือ(ส่วงเฮือ)

การแข่งขันเรือในลำน้ำโขง ซึ่งเป็นร่องน้ำที่ไหลเชี่ยว จึงต้องอาศัยความชำนาญและเข้มแข็งของฝีพาย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ผู้ชนะในสายแห่งนี้ คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในสายน้ำโขง