ข้อมูลแนะนำจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย เมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเชื่อมระหว่างสองประเทศจังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงมากที่สุดเป็นระยะทาง 320 กิโลเมตร เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและประมงน้ำจืด ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งลาวได้โดยสะดวก มีวัดวาอารามและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ โรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย หลากหลายไปด้วยอาหารและสินค้าของฝาก ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนเมืองริมโขงแห่งนี้

ในปี 2434 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่ของมณฑลลาวพรวน (มณฑล = ระบบแบ่งเขตการปกครองอิสระประกอบด้วยหลายจังหวัด) ในปี 2436 ได้ถูกย้ายไปยังบ้านหมากแข้งเนื่องจากการสูญเสียดินแดนบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 มณฑลอุดรได้ก่อตั้งขึ้น ที่บ้านหมากแข้งจึงเปลี่ยนสถานะจากเมืองหนองคาย เป็นจังหวัดหนึ่งของมณฑลอุดร
หลังจากมีการเลิกใช้ระบบมณฑลเทศาภิบาล ในการปกครองในปี พ.ศ. 2476 ที่จังหวัดหนองคายถูกย้ายออกจากการควบคุมของมณฑลอุดรและได้เปลี่ยนสถานะเป็นจังหวัดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จังหวัดหนองคาย หนึ่งในจังหวัดชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตรงข้ามกับบท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ ประมาณ 7,332.28 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4.5 ล้านไร่

โดยทั่วไปหนองคายเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำทางภาคเหนือ เป็นที่ราบสูงที่มีป่าผลัดใบทางด้านตะวันออก ในขณะที่ทางตะวันตกมีภูเขาและพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นพรมแดนของจังหวัด พื้นที่ทางใต้เป็นเขตภูเขาที่มีความสูงเฉลี่ย 1,200 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ในจังหวัดหนองคายมี 3 ฤดูกาล ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก อุณหภูมิสูง 35 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนัก อยู่เนื่องจากสถานที่ที่ติดกับแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะเย็น เนื่องจากธรรมชาติของที่สูง ทำให้มีอุณหภูมิต่ำ 11 องศาเซลเซียส
จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเซกา อำเภอท่าบ่อ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอสังคม อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอสระใคร และอำเภอรัตนวาปี

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ แม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้น พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดเลย