ท่าเรือบั๊ค อ.เชียงของ จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้้ำโขง

ท่าเรือบั๊ค เชียงของ

ท่าเรือบั๊ค เชียงของ
ท่าเรือบั๊ค.. จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้้ำโขง มองเห็น ทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถข้ามไปฝั่งลาวได้โดยติดต่อที่ ว่าการอำเภอเชียงของ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน 1 ชุด และค่าธรรมเนียม 30 บาท ค่าผ่านด่านลาว 90 บาท หรือใช้พาสปอร์ต (ไม่ต้องทาวีซ่า) สาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้อง ขอวีซ่าจากสถานทูตหรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองของลาว (ด่านเปิดทุก วัน เวลา 08.00-18.00 น.) จากจุดนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือไป ถึงหลวงพระบาง สปป.ลาว และกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายได้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ โทร. 08379 1663, 05379 1332

ท่าเรือบั๊ค เชียงของ
บ้านหาดบ้าย.. ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน-เชียงของ ถนนเลียบริม แม่น้าโขง เป็นหมู่บ้านของชาวไทลื้อมีขนบธรรมเนียมประเพณีงดงาม น่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง จากอาเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือ บั๊ค ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอัน สวยงามอีกด้วย