“พญานาค” ศรัทธาแห่งความเชื่อที่เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว

พญานาค” สะท้อนถึงความเชื่อ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ซึ่งสัญลักษณ์ แห่งนาคได้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชนที่เป็นผู้ตั้งรกรากและสร้างอารยะธรรมแถบลุ่มแม่น้ำโขงone-for-another.org และยังเป็นลัทธิหนึ่งในศาสนาดังปรากฏในตำนานและพงศาวดารต่างๆในอุษาคเนย์ ด้วยเหตุนี้ “บั้งไฟพญานาค” จึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อมาสัมผัสกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

ประเทศไทยถือได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมีบทบาทความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่งรวมไปถึงการค้าและการลงทุน ในขณะเดียวกัน“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”เป็นแนวคิดที่ถูกใช้ในแวดวงการท่องเที่ยวอย่างหลากหลายโดยได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีโดยยึดหลักที่ว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถ สืบทอดถึงอนุชนคนรุ่นหลัง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ การเยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรมและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้น
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นจุดขายของภาคอีสาน คือ “บั้งไฟพญานาค” ด้วยเหตุนี้กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดจัดการเสวนาวิชาการเรื่อง “ พญานาค ” ศรัทธาแห่งความเชื่อที่เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสาน ใน วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 18.00 น. ที่ Centara Hotel and Convention Centre Khon Kaen โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานในหัวข้อเรื่อง “พญานาค”ศรัทธาแห่งความเชื่อที่เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานระหว่างนักวิชาการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศรัทธาและความเชื่อ เรื่อง “พญานาค”ที่เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสาน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านศรัทธาและความเชื่อเรื่อง “พญานาค”ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการสร้างจุดขายของภาคอีสาน