พิธีดีช้างน้ำนอง

พิธีดีช้างน้ำนองพิธีดีช้างน้ำนอง บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง จะพายเรือทวนน้ำไปยังจุดปล่อยเรือท่าน้ำวัดศรีมงคลเหนือ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ ของการแข่งขันเรือยาวในลำน้ำโขงของจังหวัดมุกดาหาร มีการพาเหรดเรือ

พิธีดีช้างน้ำนอง
จัดขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สามบรมราชกุมารี พร้อมพระฉายาลักษณ์ มาทางน้ำ ติดตามด้วยเรือแข่งขันประเภทต่างๆ กว่า 50 ลำ จ้วงพายลงในน้ำโขง สายน้ำที่กระเซ็นจะเปรียบเสมือนโขลงช้างที่ว่ายน้ำลงในแม่น้ำโขง
พิธีดีช้างน้ำนอง

พิธีเบิกน้ำ และการแข่งขันเรือยาว วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง