วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย
1. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง
1.1. วัฒนธรรมด้าน อาหาร
1.1.1. มีความหลากหลายในการปรุง การตกแต่งอาหาร one-for-another.org โดยรสชาติจะมีรส เค็ม เผ็ด เปรี้ยว หวาน เคล้ากันไปตามชนิดของ

อาหาร
1.2. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ
1.2.1. ประเพณีรับบัวโยนบัว
1.2.2. การบูชารอยพระพุทธบาท
2. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
2.1. วัฒนธรรมด้าน อาหาร
2.1.1. รสจัดจ้าน นิยมใส่เครื่องเทศ เช่น ขมิ้น เนื่องจากช่วยดับกลิ่นคาวของอาหาร โดยอาหารภาคใต้จะไม่เน้นรสหวาน
2.2. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ
2.2.1. ประเพณีชักพระ
2.2.2. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน
3. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ
3.1. วัฒนธรรมด้าน อาหาร
3.1.1. รสชาติไม่จัด ไม่ นิยมใส่น้ำตาลในอาหาร
3.2. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ
3.2.1. การทำบุญทอดผ้าป่าแถว
3.2.2. งานบุญตานก๋วยสลาก
4. วัฒนธรรมไทย
4.1. หมายถึง แบบอย่างหรือวิถี การดำเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัว กำหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ สุขใน

สังคม
4.2. ความสำคัญ
4.2.1. ช่วยสร้างระเบียบให้กับสังคม
4.2.2. ช่วยให้เกิดความสามัคคี
4.2.3. เป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน
4.2.4. เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ
4.2.5. เป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน
4.3. ประเภท
4.3.1. คติธรรม
4.3.2. วัตถุธรรม
4.3.3. เนติธรรม
4.4. ลักษณะ
4.4.1. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4.4.2. ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี
4.4.3. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
4.4.4. การนับถือผู้อาวุโส
5. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
5.1. ส่งเสริมให้ชนทุกกลุ่มเห็นคุณค่า
5.2. ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม
5.3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
5.4. สร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ
5.5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่
5.6. จัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศทางวัฒนธรรม
6. แนวทางการเลือกรับวัฒนธรรมสากล
6.1. วัฒนธรรมสากลต้องสามารถผสมผสานเข้ากับโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้
6.2. วัฒนธรรมสากลต้องมีส่วนเกื้อหนุนให้วัฒนธรรมไทยเกิดความก้าวหน้า เช่น การนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในกระบวนการ

ผลิต หรือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

6.3. วัฒนธรรมสากลต้องสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยได้ เมื่อมีวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามา จำเป็นต้องเลือกสรร

วัฒนธรรมมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้รอดพ้นจากการครอบงำของวัฒนธรรมสากลที่มีอิทธิพลมากในยุคปัจจุบัน
6.4. วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสาน
6.4.1. วัฒนธรรมด้าน อาหาร
6.4.1.1. มีรสจัด มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก อาหารจะมีลักษณะแห้ง ข้น หรือมีน้ำขลุกขลิก ไม่นิยมใส่กะทิ

6.4.2. วัฒนธรรมด้านศาสนาและ ลัทธิความเชื่อ
6.4.2.1. บุญบั้งไฟ

6.4.2.2. การแห่ผีตาโขน